Producent

Polecane produkty

Regulamin sklepu

REGULAMIN

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: Centrum Kosmetyczne Scarlett, ul. Koncertowa 9, 20-843 Lublin.

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. SKLEP INTERNETOWY SCARLETT prowadzony pod stroną internetową www.jeandarcelsklep.pl jest prowadzony przez firmę: Centrum Kosmetyczne Scarlett Joanna Wasil, ul. Koncertowa 9, 20-843 Lublin, NIP: 865-204-00-47, REGON: 431180238, numer konta bankowego: Reiffeisen Bank PL 69 1750 0012 0000 0000 2168 2144 dalej nazywaną "Sprzedającym".
2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych.
5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje w ciagu 3-7 dni roboczych, a zamówień płatnych przelewem  po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, w ciągu 3-7 dni roboczych.
6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
7. W przypadku niezgodności towaru, niezgodność oczekiwania należy przesłać na adres mailowy scarlett@scarlett.lublin.pl lub skontaktowac się telefonicznie w godzinach 9:00-18:00 pod nr telefonu: 81 444-91-91.
8. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Szczegółowe informacje dot. reklamacji zawarte zostały w rozdziale II regulaminu: Reklamacje i zwroty
9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
10. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
11. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

REKLAMACJE I ZWROTY

15. Uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży
16. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł  sprzedaż może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie maila o odstąpieniu adres e-mail: scarlett@scarlett.lublin.pl.
17. Bieg terminu do odstąpienia od  sprzedaży rozpoczyna się dla sprzedaży w wykonaniu, której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy  sprzedaż obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych sprzedaży – od dnia ich zawarcia, do odesłanego towaru załączamy dowód zakupu paragon/faktura.
18. Konsument ponosi  bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
19. W przypadku odstąpienia od  sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od  sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
20. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od sprzedaży, zwróci Konsumentowi koszty zakupioych Towarów. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu na koto wskazane przez Kupujacego, zwanego dalej Konsumentem , chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta nastapi w chwili otrzymania produktu, sprawdzenie jego oryginalnego zapakowania wraz z paragonem/fakturą.
21. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż  30 dni od dnia, w którym odstąpił od  sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
22. Towar powinien być zwrócony na adres:  Centrum Kosmetyczne Scarlett, ul. Koncertowa 9, 20-843 Lublin.
23. Konsument ponosi odpowiedzialność za odmowe zwrotu Towaru będące wynikiem korzystania z niego ,w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
24. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: a. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

RĘKOJMIA I GWARANCJA

25. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC. 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.
26. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
27. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji można przesłać na adres:  Centrum Kosmetyczne Scarlett, ul. Koncertowa 9, 20-843 Lublin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.